USLOVI

Vijesti i slike

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti ili slike, bez dozvole izdavača. Sadržaj na portalu Piktrip.com zaštićen je u skladu sa Članom 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima BiH u korist Digital Media Development d.o.o. Korištenjem sadržaja u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribuiranje, itd.) bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima BiH, te podliježete sankcijama.

________________________________________________________________________

Ova pravila i uslovi korištenja podložni su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Piktrip.com